ONZE WERKZAAMHEDEN EN PROJECTEN

Onze werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting zijn heel breed, maar vallen allemaal onder de noemer van het bieden van hulp. In alles werken we vanuit de liefde van Jezus Christus. Zijn liefde voor ons mogen wij doorgeven.

  • Het aanbieden van (buitenschoolse) activiteiten voor kinderen en jongeren

  • Het organiseren van activiteiten voor kansarme bevolkingsgroepen

  • Het bieden van een plek voor kinderen en jongeren waar zij terecht kunnen en zorg en aandacht krijgen

  • Het geven van school- en studiebegeleiding en het begeleiden bij het maken van keuzes

  • Het creëren van wederzijds begrip

  • Het faciliteren, organiseren en begeleiden van evangelisatie activiteiten

  • De verzorging van kinderen in de meeste ruime zin (medisch, kleding, voedsel)

  • Het inzamelen van kleding, schoeisel, schoolmeubels, ontwikkelingsmateriaal, en alle andere mogelijke goederen en hulpmiddelen

  • Het inzamelen van financiële middelen

HELP MEE!

Evangelisatie

Evangelisatie loopt als een rode draad door alle projecten en activiteiten van de stichting heen. Het doorgeven van de liefde van Jezus Christus is de drijfveer achter alle hulp die gegeven wordt en klinkt ook door in concrete projecten en activiteiten, zoals het verzorgen van vakantiebijbelweken. In alles proberen we het evangelie uit te dragen, in de gesprekken met kinderen en jongeren en door bijvoorbeeld te wijzen op taalgebruik.

Doneer aan dit project

Educatie

Op verschillende plaatsen zijn we actief op het gebied van educatie. We willen kinderen/jongeren kansen geven om zo lang mogelijk naar school te gaan, zodat ze daarmee meer kansen voor zichzelf creëren. De ondersteuning op verschillende plekken is erg divers. Het kan gaan om de aanschaf van schoolspullen, het aanbieden van huiswerkbegeleiding, hulp aan juffen of soms het financieren van complete projecten op een Roma-kamp.

Doneer aan dit project

Meisjesweeshuis in Nagydobrony

Sinds 2010 hebben we als stichting contacten met dit meisjesweeshuis, sinds 2018 hebben we een intensieve samenwerking. In dit kindertehuis wonen momenteel ongeveer 90 meisjes/jong volwassenen, deels weeskinderen, deels meisjes die niet meer door hun ouder(s) verzorgd kunnen worden. Wanneer Jurjen en Ruth in Oekraïne verblijven dan ‘wonen’ ze in dit kindertehuis. In de afgelopen jaren is er hierdoor zowel met de meisjes als met de leiding van het kindertehuis een intensieve (geestelijke) band ontstaan. Jurjen en Ruth organiseren veel activiteiten in het kindertehuis. Tegelijkertijd dragen zij door hun buitenlandse contacten en hun inventiviteit zowel direct als indirect bij aan de instandhouding en doorontwikkeling van het kindertehuis.

Doneer aan dit project

Dagopvang in Hetyen

Sinds 2013 zijn er contacten met een dagopvang voor kinderen met een beperking in Hetyen. Deze kinderen vormen in Oekraïne een achtergestelde groep. Mensen weten er niet goed raad mee. We geven hier financiële hulp, maar ook hulp door het contact te onderhouden en door mee te denken met mogelijke ontwikkelingen.

Doneer aan dit project

S.C. Small Miracles en talentontwikkeling

In 2015 richtten we als stichting voetbalclub Small Miracles op. Tot aan de oorlog trainden wekelijks ongeveer 200 kinderen met diverse achtergronden (Hongaars, Oekraïens, Roma), verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen en vanuit verschillende plaatsen onder leiding van een viertal lokale trainers. Er werd deelgenomen aan de lokale competitie en aan diverse toernooien. Met name de deelname vanuit verschillende achtergronden is hierbij bijzonder en draagt bij aan de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen. We zoeken steeds naar mogelijkheden om het aanbod aan sportactiviteiten en andere activiteiten gericht op talentontwikkeling uit te breiden, zoals met dans, muziek, tekenen en schilderen. Hierdoor hopen we dat kinderen en jongeren de kans krijgen om hun eigen unieke talent te ontdekken en dit verder te kunnen ontwikkelen. We proberen hierin lokale contacten te betrekken voor zowel draagvlak als continuïteit. Ondanks de oorlog worden er wekelijks sportactiviteiten gehouden op het terrein van het kindertehuis, zij het in kleinere aantallen.

Doneer aan dit project

Ondersteuning in materiële zin

We ondersteunen het verzorgen van lunches op diverse peuterspeelzalen. Dit gebeurt in samenwerking met het lokale Gymnasium (VO-school), waar de lunches worden bereid. Ook wordt aan kinderen die dit nodig hebben praktische hulp gegeven in de vorm van kleding, schoenen en schoolmaterialen. Daarnaast wordt op verschillende plekken bijgedragen in zaken als medicijnen, vitaminen, fruit, luiers en waspoeder. Soms wordt ook bijgedragen in de kosten voor een medische behandeling bij grote gezondheidsproblemen.

Doneer aan dit project